foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Leenreglement

Als u lid wordt, geeft u daarmee aan akkoord te gaan met de regels van dit leenreglement.

Abonnementen algemeen

Speelotheek de Vlieger is er voor iedereen. Het bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van het abonnementsgeld, een abonnement is één kalenderjaar geldig. Het abonnement en de knipkaart zijn niet overdraagbaar aan derden. Wanneer leden zich niet houden aan het uitleenreglement is het bestuur gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Gelrepas

Houders van de Gelrepas kunnen gratis lid worden. Alle regels in dit reglement, m.u.v. de betaling van abonnementsgeld, gelden ook voor deze leden.

Betaling abonnementen

Het abonnementsgeld moet direct bij inschrijving of onmiddellijk na verlenging van het abonnement worden betaald. Bij de eerste inschrijving wordt éénmalig € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Opzegging abonnementen

U kunt het abonnement gedurende het eerste jaar niet opzeggen. Er wordt in het eerste jaar dan ook geen abonnementsgeld terug betaald. Zonder tegenbericht verlengen we jaarlijks uw abonnement. Na het eerste jaar mag het abonnement op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand. De speelotheek betaalt het voor een jaar vooruitbetaalde abonnementsgeld terug vanaf de datum waarop het abonnement wordt opgezegd minus één maand opzegtermijn. Indien de lener nog openstaande boete(s) heeft bij de speelotheek, word(t)(en) deze met de teruggave verrekend. Opzeggen van het abonnement gaat dmv van een schriftelijke melding bij het secretariaat of bij de speelotheek tijdens openingstijden.

Aansprakelijkheid

Het bestuur van de speelotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel en/of schade die ontstaat tijdens het verblijf in de speelotheek of door het gebruik van het speelgoed thuis.

Gedragsregels

Van onze leden verwachten we dat zij tijdens het bezoek aan de speelotheek andere aanwezigen geen overlast bezorgen. Even vanzelfsprekend is het verbod om schade toe te brengen aan de inventaris, het speelgoed en/of personen.

De medewerkers van de speelotheek spreken u erop aan als u of uw kind zich niet houdt aan deze regels. In het uiterste geval zullen zij leden die zich niet houden aan hun aanwijzingen vragen de speelotheek te verlaten. Wanneer leden zich herhaaldelijk misdragen, kan het bestuur het abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen. In zo’n geval wordt er geen abonnementsgeld terugbetaald.

Aanvullende materialen bij de uitleen-balie vragen!

Soms staan niet alle onderdelen van speelgoed direct bij elkaar. Vaak zijn het onderdelen die niet in de kasten passen of gemakkelijk kwijtraken. Het gaat meestal wel om essentiële aanvullingen, dus let erop dat u ze mee krijgt. Aanvullende onderdelen staan vaak vermeld op het spel èn altijd op de omschrijving die leners meekrijgen.

Vermissing/ schade

Vóór het lenen kunt u zelf het speelgoed controleren op schade en of het compleet is. Constateren wij bij het innemen dat er beschadigingen zijn of het speelgoed niet compleet is, dan brengen wij dit bij u in rekening. In eerste instantie betaalt u een voorschot van €1,00 per vermist/ beschadigd onderdeel. Later worden de werkelijke kosten om het speelgoed in goede staat te brengen berekend en met u verrekend als het een ander bedrag bedraagt dan het betaalde voorschot.  

Lenen

Met een 1-abonnement mag men één stuk, met een 2-abonnement twee stuks en met een 3-abonnement drie stuks speelgoed per keer lenen. Houders van een 5-abonnement mogen vijf stuks per keer meenemen. Met een spellenabonnement mag men één gezelschapspel lenen per keer.  Verder mag op elk abonnement één stuk extra speelgoed geleend worden. Dit extra speelgoed is te herkennen aan een oranje of rode sticker.

Met een knipkaart mag men maximaal drie stuks speelgoed lenen.

Als u nog speelgoed thuis hebt, als er nog openstaande boetes zijn of als het abonnementsgeld nog niet is betaald, kunt u geen speelgoed lenen. Uiteraard kunt u alleen speelgoed lenen als u uw abonnement of knipkaart bij u hebt.

Uitleentermijn

De uitleenperiode van speelgoed is drie weken. Voor speelgoed dat op een knipkaart wordt geleend, geldt eveneens een leenduur van drie weken. Voor leners met een 5-abonnement is de uitleenperiode zes weken. Uitleenperiodes kunnen éénmalig verlengd worden, mits het betreffende speelgoed niet gereserveerd is.

In de zomervakantie sluit de speelotheek zes weken. U mag voor deze periode speelgoed lenen. Van het speelgoed dat u drie weken of korter voor de zomervakantie leent, verlengen wij de uitleenperiode tot een datum na de zomervakantie.

Reserveren

Speelgoed kan gereserveerd worden. Daarvoor dient u vooraf per stuk speelgoed € 1,- administratiekosten te betalen.

Zodra het speelgoed beschikbaar is, ontvangt u hierover bericht. Het gereserveerde speelgoed moet binnen één week na berichtgeving worden opgehaald, anders vervalt de reservering. De administratiekosten worden niet terug betaald als u het gereserveerde speelgoed niet tijdig hebt opgehaald en het gewenste speelgoed weer is uitgeleend.

Voor het reserveren van verjaardagsdozen hoeft u geen administratiekosten te betalen. Alleen verjaardagsdozen en themakisten kunnen op datum gereserveerd worden.

Te laat inleveren

Als u speelgoed te laat inlevert, wordt u per stuk speelgoed een boete in rekening gebracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar speelgoed waarvoor u wel en waarvoor u geen leengeld hoeft te betalen.

Per stuk speelgoed geldt de volgende boeteregeling:

01-08 dagen te laat € 0,50
09-15 dagen te laat € 1,00
16-22 dagen te laat € 1,50
23-29 dagen te laat € 2,00
30-36 dagen te laat € 2,50

 

Is het speelgoed drie weken na het verstrijken van de inleverdatum nog niet ingeleverd, dan sturen wij een aanmaning. Voor iedere aanmaning brengen wij u € 1,00 administratiekosten in rekening.

 

Is het speelgoed vijf weken na het verstrijken van de inleverdatum nog niet ingeleverd, dan sturen wij een tweede aanmaning. Ook wordt vanaf dat moment de boete verhoogd met € 5,00 per week.

Daar waar dit reglement niet voorziet, doet het bestuur van de speelotheek een bindende uitspraak.

Duiven,  april 2016